Satsangs with Swami Sarveshananda mp3

(avg. file size 15 MB each)

Introduction (Mar. 30 2004)

Vyaaptam jagad yena cidaatma bhaavad (Apr. 06, 2004)

Rajjvaa yathaahirhi caraacaram yat (Apr. 21, 2004)

Sannyasya sarvam ca sadaatma bhaave (May 11, 2004)

Swayam samastam ca babhoova yastu (May 11, 2004)

Nihsanga-nirmukti-padam prapadya (May 18, 2004)

Brahmaatama-bhavena viraajito yah (May 18, 2004)

Sri-soumya-kaasisa-mahesvaraaya | Tasmai namah Svaami-Tapovanaaya

Akhanda-bhaavah sivaroopa-tattvah (June 01, 2004)

Citi-svabhaavah paramaaatma-satyah (June 15, 2004)

Satyasya satyah sudhiyaiva gamyah (June 22, 2004)

Parah pradhaanaat Paramesvaro yah (July 06, 2004)

Aadyant-hino nirapeksa-diptih (July 20, 2004)

Svatah svarupena viphullito yah (July 27, 2004)

Sri-soumya-kaasisa-mahesvaraaya | Tasmai namah Svaami-Tapovanaaya

Mantuuna shakyo manasa kadaacid (Aug. 10, 2004)

Vaktum na kenaapi tathaa na vaacaa (Aug. 10, 2004)

Boddhum ca buddhyaapi tathaa na sakyo (Aug. 24, 2004)

Buddhyaadi-saaksi khalu kevalo yah (Aug. 24, 2004)

Sarvendriyaatita-pada–sthitopi (Aug. 21, 2004)

Sarvendriya-prerayitaa paro yah (Sept. 07, 2004)

Sri-soumya-kaasisa-mahesvaraaya | Tasmai namah Svaami-Tapovanaaya

Suddhaati-suddham ca sadaa prabuddhah (Dec. 02, 2004)

Visvesvaro visvaparah prasannah (Dec.14, 2004)

Vyapi parabrahmani modamaanah (Jan. 04, 2005)

Vedananta-saarah suddiyaam saranyah (Jan. 04, 2005)

Eko vashi sarva bhutadhivaasah (Jan. 11, 2005)

Sarvaadhipah sarva-jivaatmako yah (Jan. 18, 2005)

Sri-soumya-kaasisa-mahesvaraaya | Tasmai namah Svaami-Tapovanaaya

Asabdam-asparasam-arupavac-ca (Jan. 25, 2005)

Tathaarasam nityam-agandhavac-ca (Feb. 15, 2005)

Niranjanan nitya-niriham-ekam (Feb. 22, 2005)

Buddheh param nirguna-saddhruvam ca (Feb. 15, 2005)

Guhyam gabhiram gaganopamam yam (Mar. 08, 2005)

Pasyanti nirdhuta-malaa yatindraah (Mar. 24, 2005)

Sri-soumya-kaasisa-mahesvaraaya | Tasmai namah Svaami-Tapovanaaya

Tejomayam divyam-ameya-saktim (Apr. 05, 2005)

Sanaatanam saantam-anaamayam ca (Apr. 05, 2005)

Advaitam-aascaryam-acintya-rupam (May 10, 2005)

Paraatparam nityam-anantam-aadyam (May 10, 2005)

Jnaana-prakaasen visuddha-sattvah (May 17, 2005)

Yam pasyati svaatmani cintyamaanam (May 17, 2005)

Sri-soumya-kaasisa-mahesvaraaya | Tasmai namah Svaami-Tapovanaaya

 

 

 

Categories: