Satsangs with Swami Sarveshananda mp3

(avg. file size 15 MB each)

Meditation Verses

Mauna vyakhya prakatita parabrahma tattvam yuvanam

Varshishta ante vasad rishiganair avritam brahma nishthaih |

Acharyendram kara kalita chinmudram ananda rupam

Svatmaramam mudita vadanam Daxinamurtimide || 1 || (Nov. 06, 2002)

Vata vitapi samipe bhumi bhage nishannam

Sakala muni jananam jnana dataram arat |

Tribhuvana guru misham Dakshiinamurti devam

Janana marana duhkha chchhedadasam namami || 2 || (Nov. 06, 2002)

Chitram vata taror-mule vriddah shishya gururyuva |

Gurostu maunam vyakhyanam shishyas tu chhinna samshayah || 3 || (Nov. 11, 2002)

Nidhaye sarva vidyanam bhishaje bhava roginam |

Gurave sarva lokanam Dakshiinamurtaye namah || 4 ||

Om namah pranavarthaya shudda jnanaika murtaye |

Nirmalaya prashantaya Dakshinamurtaye namah || 5 || (Nov. 11, 2002)

Dakshinamurti Stotram

Vishvam darpana drishyamaana nagari tulyam nijaantar gatam

Pashyanna atmani maayayaa bahirivodh bhuutam yatha nidrayaa(Nov. 18, 2002)

Yah saakshaat kurute prabodha samaye svaatmaanam eva advayam

Tasmai shri guru murtaye nama idam shri Dakshinamurtaye || 1 || (Nov. 18, 2002)

Biijasyaa ntarivaa nkuro jagad idam prangna nirvikalpam punah

Maya kalpita desha kaala kalanaa vaichitrya chitrii kritam

Maya viiva vijrimbhayaty api maha yogiiva yah svechchhayaa

Tasmai shri guru murtaye nama idam shri Dakshinamurtaye || 2 || (Dec. 16, 2002)

Yasyaiva sphuranam sadaatmakam asat kalpaarthakam bhaasate (Dec. 23, 2002)

Saakshat tat tvam asiiti veda vachasa yo bodhayaty aashritaan (Dec. 23, 2002)

Yat saakshaat karanaad bhaven-na punar-aavrittir-bhavaam-bho-nidhau (Dec. 30, 2002)

Tasmai shri guru murtaye nama idam shri Dakshinamurtaye || 3 || (Dec. 30, 2002)

Nana-chhidra-ghatodara-sthita-mahadipa prabha bhasvaram (Jan. 06, 2003)

Jnanam yasya tu chakshur adi karana dvara bahih spandate (Jan. 06, 2003)

Janamiti tameva bhaantam anubhati etat-samastam jagat (Jan. 13, 2003)

Tasmai shri guru murtaye nama idam shri Dakshinamurtaye || 4 || (Jan. 13, 2003)

Deham pranam-api indriyany-api chalam buddhim cha shuunyam viduh (Jan. 27, 2003)

Stri-bala-andha-jado-pamaas-tvaham-iti bhraantaa bhrisham vaadinah (Jan. 27, 2003)

Maya-shakti-vilaasa-kalpita maha vyaamoha sanhaarine

Tasmai shri guru murtaye nama idam shri Dakshinamurtaye || 5 || (Feb. 03, 2003)

Rahu-grasta divakarendu sadrisho maya samaachhaadanaat

Sanmaatrah karanopasanharanato yoabhut-sushuptah pumaanh(Feb. 03, 2003)

Prag-asvaapsam-iti prabodha samaye yah pratya bhigyaayate (Feb. 10, 2003)

Tasmai shri guru murtaye nama idam shri Dakshinamurtaye || 6 || (Feb. 10, 2003)

Baalyaadishhvapi jaagrad-aadishhu tathaa sarvaasv-avasthaasv-api

Vyaavrittaasv-anuvartamaanam aham ity antah sphurantam sadaa(Feb. 17, 2003)

Svaatmaanam prakati-karoti bhajataam yo mudrayaa bhadrayaa

Tasmai shri guru murtaye nama idam shri Dakshinamurtaye || 7 || (Feb. 17, 2003)

Vishvam pashyati kaarya-kaaranatayaa sva-svaami-sambandhatah

Shishhya-achaaryatayaa tayaiva pitri-putra-adyaatmanaa bhedatah(Feb. 24, 2003)

Svapne jaagrati vaa ya eshha purushho maya pari bhraamitah

Tasmai shri guru murtaye nama idam shri Dakshinamurtaye || 8 || (Feb. 24, 2003)

Bhur-ambhaansy-analo-nilo-ambaram aharnaatho himanshuh pumaanh

Ity-aabhaati charaachar aatmakam-idam yasyaiva muurty-ashhtakam

Na-anyat kijnchana vidyate vimrishataam yasmaat-parasmaad vibhoh

Tasmai shri guru murtaye nama idam shri Dakshinamurtaye || 9 || (Mar. 03, 2003)

Sarvaatmatvam-iti sphutiikritam-idam yasmaad-amushhminh stave

Tenaasya shravanaat-tadartha-mananaat-dhyaanaat-cha sankirtanaat

Sarvaatmatva-maha vibhuti sahitam syaad-iishvaratvam svatah

Siddhyet-tat-punar-ashhtadhaa parinatam chaishvary-amavyaahatamh || 10 || (Mar. 03, 2003)

 

Categories: